ส11101ศาสนาอิสลามป.1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง ขอซีด๊ะ สืบเหม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส11101ศาสนาอิสลามป.1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

Class ID
37543

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ึศึกษาความหมาย ความสำคัญของหลักการอิสลาม และพระนามของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ลำดับที่ 1-10 พร้อมความหมาย ประเภทของน้ำสะอาด วิธีการอาบน้ำละหมาด เวลาและวิธีการละหมาดฟัรฎุ ประวัติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประวัติและข้อควร ปฏิบัติในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันอีดุลฟิฏรฺ วันอีดุลอัฎหา วันศุกร์ ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติอิสลาม ในเรื่องการละหมาดฟัรฎุ การเป็นมุสลิมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เช่น การกล่าวสลามและการตอบรับสลาม การรักษาความสะอาด มารยาท และการกล่าวดุอาอฺก่อนและหลังรับประทานอาหาร ดุอาอฺก่อนนอนและตื่นนอน การบำเพ็ญ ประโยชน์โดยการพัฒนาและการทำความสะอาดต่อสาธารณสถาน เช่น มัสญิด สถานที่ละหมาด กุบูรฺ โรงเรียน การบริจาค เป็นต้น โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ เห็นคุณค่า สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมบอกความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญของโครงสร้างอิสลามและพระนามของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ที่กำหนด ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)