homeท 16101 ภาษาไทย ป.6/5
person
ท 16101 ภาษาไทย ป.6/5

ผู้สอน
นาง วนิดา ศิริวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท 16101 ภาษาไทย ป.6/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
37556

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ท 12101

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 240 ชั่วโมง

การฝึกอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก ป. 1ไม่น้อยกว่า 800 คำ รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วยคำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร คำที่มีพยัญชนะ และสระที่ไม่ออกเสียง การอ่านจับใจความจากนิทาน เรื่องเล่าสั้น ๆ บทเพลง และบทร้อยกรองง่ายๆ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน การอ่านหนังสือตามความสนใจและหนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ มีมารยาทในการอ่าน การฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์และตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน ฝึกการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน จับใจความ และพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง จากเรื่องที่ฟังและสารคดีสำหรับเด็ก นิทาน การ์ตูนและเรื่องขบขัน รายการสำหรับเด็ก ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน เพลง การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน การแต่งประโยค การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ คำคล้องจอง การเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก บทร้องเล่นที่มีคุณค่าในท้องถิ่น ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด และการใช้ภาษาไทย เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม มีมารยาทที่ดี กระตือรือร้น รักการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ภูมิใจและรักภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด ท 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8
ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4
ท 3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 ท 4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5
ท 5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)