homeCHN2103 ทักษะการอ่านภาษาจีน (เอกจีนโทอังกฤษ)
person
CHN2103 ทักษะการอ่านภาษาจีน (เอกจีนโทอังกฤษ)

ผู้สอน
อ. จีรนันท์ แสงศรีจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
CHN2103 ทักษะการอ่านภาษาจีน (เอกจีนโทอังกฤษ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3764

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

รหัสวิชา  CHN2103                                                                                   หน่วยกิต  3(2-2-5)

ชื่อวิชา    ทักษะการอ่านภาษาจีน

ผู้สอน  อ.จีรนันท์  แสงศรีจันทร์

FB:  Chinese Suansunandha (Jeeranan - Jina Laoshi)

คำอธิบายราชวิชา             

 การอ่านงานเขียน ประกาศ อนุเฉท เรียงความอย่างง่าย จดหมาย บทความขนาดสั้น การฝึกความเร็วใน

การอ่าน เทคนิคการอ่าน เทคนิคการหาความหมายของคำศัพท์  การจับใจความสำคัญและวัตถุประสงค์

ของผู้เขียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)