เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHN2103 ทักษะการอ่านภาษาจีน (เอกจีนโทอังกฤษ)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

รหัสวิชา  CHN2103                                                                                   หน่วยกิต  3(2-2-5)

ชื่อวิชา    ทักษะการอ่านภาษาจีน

ผู้สอน  อ.จีรนันท์  แสงศรีจันทร์

FB:  Chinese Suansunandha (Jeeranan - Jina Laoshi)

คำอธิบายราชวิชา             

 การอ่านงานเขียน ประกาศ อนุเฉท เรียงความอย่างง่าย จดหมาย บทความขนาดสั้น การฝึกความเร็วใน

การอ่าน เทคนิคการอ่าน เทคนิคการหาความหมายของคำศัพท์  การจับใจความสำคัญและวัตถุประสงค์

ของผู้เขียน