ชั้น ม.5

สันติ พันธุ์ชัย

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เข้ามาศึกษา ต้องตั้งใจและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด