ผู้สอน
นาย ภัทรกานต์ สิงหเศรษฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเรียนรู้วัฒนธรรมเเละสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3778

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้วัฒนธรรมเเละสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน