เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สันติ พันธุ์ชัย

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ หลายเนื้อหาสาระเพื่อ O-NET และ A-NET  และ PAT2