ชั้น ม.6

สันติ พันธุ์ชัย

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ หลายเนื้อหาสาระเพื่อ O-NET และ A-NET  และ PAT2