homeสังคมศึกษา (ส33101) ม.6/9
personperson_add
สังคมศึกษา (ส33101) ม.6/9

ผู้สอน
นาย นำชัย หอมแก่นจัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา (ส33101) ม.6/9

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37856

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

###วิเคราะห์ ศึกษา เกี่ยวกับ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระตรวจสอบโดยประชาชน และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของเสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจในสังคม และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ

###วิเคราะห์ อธิบาย อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ที่ทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์

###อธิบาย มาตรการการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยผ่านการประสานความร่วมมือขององค์กรทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก และการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก
โดยการอภิปราย ระดมสมอง ใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์สถานการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการนำเสนอ โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการทำงานร่วมกัน

###เพื่อให้รู้และเข้าใจการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)