homeค12110 คณิตศาสตร์ 2 ( 1/2562)
person
ค12110 คณิตศาสตร์ 2 ( 1/2562)

ผู้สอน
นางสาว สัลมา บิลาอาบู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค12110 คณิตศาสตร์ 2 ( 1/2562)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
37868

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ การบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์การวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญห าระคนของจำนวนนับไม่หนึ่งพันและศูนย์ การหา ความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร และเปรียบเทียบความยาวในหน่วย เดียวกัน น้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และ เปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกัน ปริมาตรและความจุเป็นลิตร และเปรียบเทียบเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบ ของรูปเรขาคณิต เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ใช้นิพจน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)