homeค12110 คณิตศาสตร์ 2 ( 1/2562)
personperson_add
ค12110 คณิตศาสตร์ 2 ( 1/2562)

ผู้สอน
นางสาว สัลมา บิลาอาบู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ค12110 คณิตศาสตร์ 2 ( 1/2562)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37868

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพัน และศูนย์การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ การบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์การวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญห าระคนของจำนวนนับไม่หนึ่งพันและศูนย์ การหา ความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร และเปรียบเทียบความยาวในหน่วย เดียวกัน น้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และ เปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกัน ปริมาตรและความจุเป็นลิตร และเปรียบเทียบเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบ ของรูปเรขาคณิต เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ใช้นิพจน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)