homeปีการศึกษา 2562 PLC IS FUN
person
ปีการศึกษา 2562 PLC IS FUN

ผู้สอน
นาง สิริ เด็นเบ็น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปีการศึกษา 2562 PLC IS FUN

Class ID
37909

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัมนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)