homeปีการศึกษา 2562 PLC IS FUN
personperson_add
ปีการศึกษา 2562 PLC IS FUN

ผู้สอน
นาง สิริ เด็นเบ็น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2562 PLC IS FUN

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
37909

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัมนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)