homeการบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ 654461
personperson_add
การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ 654461

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ 654461

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3793

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 654461 การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ  (สาขาวิชากายภาพบำบัด)

 

หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน : การบริหารเวลา / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : แรงจูงใจในการทำงาน / การจัดการความรู้
 
วันที่สอน จันทร์ที่ 25  มิถุนายน และวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม  2555  เวลา 13.00 - 15.00 น.  (บรรยาย)  ภาคต้น ปีการศึกษา 2555  จำนวนนิสิต  ........ คน
 
ภาคทฤษฎี  :  ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารเวลา / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : แรงจูงใจในการทำงาน / การจัดการความรู้
 
ภาคปฏิบัติ  :  .ให้นิสิตศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อ  การบริหารความเสี่ยง   การบริหารโครงการ  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  แล้วสรุปเป็นการนำเสนอด้วย power point presntation ส่งทาง ClassStart
 
                       สำหรับหัวข้อการจัดการความรู้  ให้นิสิตหัดเล่าเรื่อง  และ ส่งอาจารย์ทาง ClassStart  เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
 
 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)