เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ 654461

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 654461 การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ  (สาขาวิชากายภาพบำบัด)

 

หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน : การบริหารเวลา / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : แรงจูงใจในการทำงาน / การจัดการความรู้
 
วันที่สอน จันทร์ที่ 25  มิถุนายน และวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม  2555  เวลา 13.00 - 15.00 น.  (บรรยาย)  ภาคต้น ปีการศึกษา 2555  จำนวนนิสิต  ........ คน
 
ภาคทฤษฎี  :  ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารเวลา / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : แรงจูงใจในการทำงาน / การจัดการความรู้
 
ภาคปฏิบัติ  :  .ให้นิสิตศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อ  การบริหารความเสี่ยง   การบริหารโครงการ  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์  แล้วสรุปเป็นการนำเสนอด้วย power point presntation ส่งทาง ClassStart
 
                       สำหรับหัวข้อการจัดการความรู้  ให้นิสิตหัดเล่าเรื่อง  และ ส่งอาจารย์ทาง ClassStart  เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย