เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้อง ดอกแก้ว 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู ดอกไม้ ณ เมืองฝาง

โรงเรียนริมทุ่ง

วิชาภาษาไทย

เรื่อง พูดจาประสาดอกไม้

บทที่ 1

1. พูดได้พูดดี

            ภาษาพูด  เป็นภาษาที่คนปกติธรรมดาทั่วไปใช้ในการติดต่อ สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน ภาษาพูดจะแตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติ  แม้แต่ในชาติเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค  อย่างที่เรียกกันว่า  " ภาษาถิ่น"

               ประเทศไทย ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ  แต่ความแตกต่างของภาษาไทยที่ใช้กันในแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันไป  อาจจะแตกต่างในนำเสียง  หรือคำพูด  คำเรียกไปเลย  เช่น สับปะรด   ภาคกลางเรียกสับปะรด    ภาคใต้ เรียกว่า ยานัด  ภาคอีสานเรียก บักนัด  เป็นต้น 

               ความแตกต่างกันของภาษาถิ่น อาจจะทำให้เข้าใจผิดในการสื่อความหมาย จึงต้องมีภาษากลางใช้เป็นการกำกับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

              ภาษาแรกเริ่ม อยู่ในวงจำกัด เนื่องจากผู้คนยังไม่มีการติดต่อไปมาหาสู่กับคนต่างถิ่น หรือต่างเมืองน้อย  การเดินทางไปมาหาสู่กันกับคนที่อยู่ในถิ่นอื่นทำได้ลำบาก เนื่องจากการคมนาคมยังขาดความสะดวกสบาย  ยานพาหนะยังไม่มีความทันสมัย  ดังนั้นภาษาพูดจึงไม่มีการพัฒนาหรือเกิดคำพูดใหม่ ๆ หรือภาษาใหม่ ๆ  ขึ้น