homeการจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
personperson_add
การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
382

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบ ของการจัดการคุณภาพ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยเน้นถึง การพัฒนา การจัดการคุณภาพเชิงระบบ ในระดับองค์กร การพัฒนาระบบ บริหารคุณภาพ (Quality Management System) ตามแนวทางต่างๆ เช่น ISO 9000 Total Quality Management (TQM) การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ การนำเอาหลักการทางสถิติ มาใช้ในการควบคุม คุณภาพ และกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)