การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม


ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา
382

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาองค์ประกอบ ของการจัดการคุณภาพ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยเน้นถึง การพัฒนา การจัดการคุณภาพเชิงระบบ ในระดับองค์กร การพัฒนาระบบ บริหารคุณภาพ (Quality Management System) ตามแนวทางต่างๆ เช่น ISO 9000 Total Quality Management (TQM) การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ การนำเอาหลักการทางสถิติ มาใช้ในการควบคุม คุณภาพ และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books