homeการจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
person
การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
382

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาองค์ประกอบ ของการจัดการคุณภาพ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยเน้นถึง การพัฒนา การจัดการคุณภาพเชิงระบบ ในระดับองค์กร การพัฒนาระบบ บริหารคุณภาพ (Quality Management System) ตามแนวทางต่างๆ เช่น ISO 9000 Total Quality Management (TQM) การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ การนำเอาหลักการทางสถิติ มาใช้ในการควบคุม คุณภาพ และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)