เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาองค์ประกอบ ของการจัดการคุณภาพ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยเน้นถึง การพัฒนา การจัดการคุณภาพเชิงระบบ ในระดับองค์กร การพัฒนาระบบ บริหารคุณภาพ (Quality Management System) ตามแนวทางต่างๆ เช่น ISO 9000 Total Quality Management (TQM) การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการ พัฒนาคุณภาพ การนำเอาหลักการทางสถิติ มาใช้ในการควบคุม คุณภาพ และกรณีศึกษา