เปิดประตูออกไปสู่นอกห้องเรียน


ผู้สอน
ครู ดอกไม้ ณ เมืองฝาง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เปิดประตูออกไปสู่นอกห้องเรียน

รหัสวิชา
383

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าฝาง

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนที่เรียนรู้สาระที่อยู่รอบตัว  ท้องถิ่นของตนเอง นอกเหนือจากเนื้อหาในตำรา  ผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการเรียน กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน กำหนดแนวทางการเรียน และกำหนดการตรวจสอบผลการเรียน  โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา  มีสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรื่องราวต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเป็นตำราเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books