เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เปิดประตูออกไปสู่นอกห้องเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครู ดอกไม้ ณ เมืองฝาง

โรงเรียนบ้านท่าฝาง

เป็นชั้นเรียนที่เรียนรู้สาระที่อยู่รอบตัว  ท้องถิ่นของตนเอง นอกเหนือจากเนื้อหาในตำรา  ผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการเรียน กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน กำหนดแนวทางการเรียน และกำหนดการตรวจสอบผลการเรียน  โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา  มีสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรื่องราวต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเป็นตำราเรียน