เปิดประตูออกไปสู่นอกห้องเรียน

ดอกไม้ ณ เมืองฝาง

โรงเรียนบ้านท่าฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่เรียนรู้สาระที่อยู่รอบตัว  ท้องถิ่นของตนเอง นอกเหนือจากเนื้อหาในตำรา  ผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการเรียน กำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน กำหนดแนวทางการเรียน และกำหนดการตรวจสอบผลการเรียน  โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา  มีสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรื่องราวต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเป็นตำราเรียน