การเรียนรู้และวัฒนธรรมสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


ผู้สอน
นางสาว สุนิสา ยอดพินิจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเรียนรู้และวัฒนธรรมสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

รหัสวิชา
3831

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้และวัฒนธรรมสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)