การจัดการฐานข้อมูล

คำอธิบายชั้นเรียน

ในบทเรียนแรก นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบฐานข้อมูล