ห้องเรียนภาษาไทย ม.3/3 3/5 3/7 3/11

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนภาษาไทย รหัสวิชาท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  ๓/๗  ๓/๑๑   ๓/๑๕