homeมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

ผู้สอน
นาย บรรลือศักดิ์ สิริจามร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3848

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโลกศึกษา

 

 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่  ที่มีต่อบุคคลอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในกลุ่มประชาคมอาเซียน   ทางด้านภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี    ศิลป  ศาสนา    สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี   เลือกแนวทางการแก้ปัญหา   ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในกลุ่มประชาคมอาเซียน     มีค่านิยมในการประหยัด     รู้จักการนำสิ่งของมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน    รู้และเข้าใจในสิทธิเด็ก     ยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางด้านศาสนา  และวัฒนธรรม  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน

            เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของพลโลก 10    ประการ   คือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ   คิดสร้างสรรค์   มีวิสัยทัศน์  กล้าแสดงความคิดเห็น    มีความสามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ  มีค่านิยมพื้นฐานและคุณธรรมจริยธรรม  สามารถสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง    มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีทักษะ 4  ด้าน   ได้แก่ทักษะการเรียนรู้   การพัฒนาตนเอง  ทักษะการเป็นพลเมือง  และทักษะการทำงานวิเคราะห์บทบาทหน้าที่  ที่มีต่อบุคคลอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในกลุ่มประชาคมอาเซียน   ทางด้านภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี    ศิลป  ศาสนา    สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี   เลือกแนวทางการแก้ปัญหา   ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในกลุ่มประชาคมอาเซียน     มีค่านิยมในการประหยัด     รู้จักการนำสิ่งของมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน    รู้และเข้าใจในสิทธิเด็ก     ยอมรับและเคารพในความแตกต่างทางด้านศาสนา  และวัฒนธรรม  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน

            เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของพลโลก 10    ประการ   คือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ   คิดสร้างสรรค์   มีวิสัยทัศน์  กล้าแสดงความคิดเห็น    มีความสามารถสร้างและสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ  มีค่านิยมพื้นฐานและคุณธรรมจริยธรรม  สามารถสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง    มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีทักษะ 4  ด้าน   ได้แก่ทักษะการเรียนรู้   การพัฒนาตนเอง  ทักษะการเป็นพลเมือง  และทักษะการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)