homeวิทยาการคำนวณ 4
personperson_add
วิทยาการคำนวณ 4

ผู้สอน
นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาการคำนวณ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38526

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ว 31106 ชื่อวิชา..เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)..กลุ่มสาระการเรียนรู้...วิทยาศาสตร์.. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลยี การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยใช้กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้สร้างความรู้ใหม่ รูปแบบของการทำโครงงานได้อย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิต โดยนักเรียนมีสมรรถภาพเกี่ยวกับการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับ การมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

รหัสตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)