homeวิทยาการคำนวณ 4
person
วิทยาการคำนวณ 4

ผู้สอน
นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาการคำนวณ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38526

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ว 31106 ชื่อวิชา..เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)..กลุ่มสาระการเรียนรู้...วิทยาศาสตร์.. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลยี การนำแนวคิดเชิงคำนวณพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยใช้กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้สร้างความรู้ใหม่ รูปแบบของการทำโครงงานได้อย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิต โดยนักเรียนมีสมรรถภาพเกี่ยวกับการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวกับ การมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

รหัสตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด ๑ ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)