homeEC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
person
EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38560

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและรวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้า สัมภาษณ์ สอบ และสังเกต เพื่อนำมาวิเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานทุกสังกัดในประเทศไทยและรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษาปฐมวัย ทั้งจากหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหม่ จัดสัมมนาแบบปิดหรือเปิดกว้าง เชิญบุคคลากรในชุมชนเข้าร่วมสังเกต โดยเลือกหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย ในช่วงเวลาสั้น ๆ 1 หัวเรื่อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)