homeEC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
personperson_add
EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38560

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและรวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้า สัมภาษณ์ สอบ และสังเกต เพื่อนำมาวิเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานทุกสังกัดในประเทศไทยและรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษาปฐมวัย ทั้งจากหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหม่ จัดสัมมนาแบบปิดหรือเปิดกว้าง เชิญบุคคลากรในชุมชนเข้าร่วมสังเกต โดยเลือกหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย ในช่วงเวลาสั้น ๆ 1 หัวเรื่อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)