home62-2 4953506-60 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาคปกติ]
personperson_add
62-2 4953506-60 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาคปกติ]

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
62-2 4953506-60 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาคปกติ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38587

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

60-2 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาคปกติ]

รายวิชา 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Development) 2 (1-3-3)
เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับเรียน ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

หลักการ ทฤษฎี และวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการและวิธีการวินิจฉัยชุมชน การเตรียมชุมชน การสำรวจชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแนวโน้มของปัญหา การสร้างเครือข่าย และการวางแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)