home62-2 4953506-60 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาคปกติ]
person
62-2 4953506-60 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาคปกติ]

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
62-2 4953506-60 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาคปกติ]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38587

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

60-2 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาคปกติ]

รายวิชา 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Development) 2 (1-3-3)
เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับเรียน ตามหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) โดยมีคำอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

หลักการ ทฤษฎี และวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการและวิธีการวินิจฉัยชุมชน การเตรียมชุมชน การสำรวจชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแนวโน้มของปัญหา การสร้างเครือข่าย และการวางแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)