มัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย พิชัยณรงค์ ดูงาม

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิืทยา

ทดสอบ