เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2/8

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

มีหน่วยการเรียนรู้ที่จะจัดการเรียนการสอนดังนี้

หน่วยที่ 1  อัตราส่วนและร้อยละ

หน่วยที่ 2 การวัด

หน่วยที่ 3  การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด

หน่วยที่ 4 การนำเสนอข้อมูล

หน่วยที่ 5 การแปลงทางเรขาคณิต

หน่วยที่ 6 ความเท่ากันทุกประการ