มัธยมศึกษาปีที่4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ