EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01


ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01

Class ID
38643

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางภาษาเด็กปฐมวัย หลักการทำงานและการเรียนรู้ของสมองเด็กปฐมวัย การสร้างรอยเชื่อมต่อทางภาษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา หลักการจัดกิจกรรมและวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และชุมชนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย ออกแบบและทดลองปฏิบัติจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)