homeEC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01
personperson_add
EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01

ผู้สอน
ดวงใจ เนตรตระสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
EC 1401 การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec01

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38643

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางภาษาเด็กปฐมวัย หลักการทำงานและการเรียนรู้ของสมองเด็กปฐมวัย การสร้างรอยเชื่อมต่อทางภาษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา หลักการจัดกิจกรรมและวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และชุมชนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย ออกแบบและทดลองปฏิบัติจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)