homeคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1/2
person
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1/2

ผู้สอน
นาย ธงชัย สิทธิยานุรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1/2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
38655

สถานศึกษา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา 20001-2001 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา

  1. มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน การใช้อินเทอร์เน็ตและ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ ของคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสาร ตารางทำหาร และนำเสนอผลงาน สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต และรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วย ความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

คำอธิบายราายวิชา เพื่อศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบ สัมผัสและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)