homeBCOM1102 SEC01k (2/62)
personperson_add
BCOM1102 SEC01k (2/62)

ผู้สอน
person
พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BCOM1102 SEC01k (2/62)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38665

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อท างานบนระบบต่าง ๆ เครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรม

สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาและการท างานของโปรแกรม หลักการออกแบบโปรแกรมที่ดี การ

เขียนผังงาน (Flowchart) ประเภทของข้อมูลและตัวด าเนินการ โครงสร้างค าสั่งแบบตามล าดับ

เลือกท า และการวนซ้ า การจัดการกับตัวแปรแบบอาร์เรย์และแบบสตริงค์ นอกจากนี้ยังมีการ

เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบของโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรม

เชิงวัตถุ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)