homeภาษาไทยป2 ท11101
person
ภาษาไทยป2 ท11101

ผู้สอน
นางสาว อุไรวรรณ จันทร์แดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยป2 ท11101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38671

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด เข้าใจความหมายของคำ กลุ่มคำ ข้อความ ประโยค หน้าที่ของคำ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง บทอาขยาน นิทาน เรื่องสั้น บทร้องเล่น บทเพลง สะกดคำ ผันคำ วรรณยุกต์ อักษร 3 หมู่ คำตรงกันข้าม ไม้ยมก คำควบกล้ำ อักษรนำ ตัวการันต์ คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย ตัวเลขไทย เครื่องหมายสัญลักษณ์ บอกลักษณะภาษาพูด ภาษาเขียน กล่าวขอความช่วยเหลือ กล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษได้เหมาะสมกับโอกาส และบุคคล เรียงลำดับเหตุการณ์ จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด เลือกอ่านหนังสือได้เหมาะสมกับวัย ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้

        โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม อธิบาย อภิปราย จำแนก

        เป็นผู้มีมารยาทในการสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีความซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีมนุษยสัมพันธ์ และเห็นคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)