homeภาษาไทย(ท13101)
personperson_add
ภาษาไทย(ท13101)

ผู้สอน
นาง ยัสมี พันหวัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย(ท13101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38674

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน
         เข้าใจ คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน อ่านออกเสียงสะกดคำ กลุ่มคำ  ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ(chant)ง่ายๆ ถูกต้องตาม 

หลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม เลือก/ระบุ ภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ตอบ คำถามจากการฟัง/การอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความเกื่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหารเครื่องดื่ม และนันทนาการ ในวงคำศัพท์สะสมประมาณ 350-450คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการแนะนำตนเอง ทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล บอกความต้องการง่ายๆ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ระบุหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน ใช้กริยาท่าทางประกอบการพูด/สนทนาตามมรรยาทสังคม/วัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ /งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ายๆของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เข้าใจคำ กลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัวจากสื่อต่างๆ แสวงหาความรู้ความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์ และ คุณค่าในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)