homeสุขศึกษา พ16101
personperson_add
สุขศึกษา พ16101

ผู้สอน
นาง พัชรี หลงกาสา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา พ16101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38675

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา รายวิชา สุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 40/ชั่วโมง/ปี รหัสวิชา พ 21101 มีความรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การทำงานของระบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ สมรรถภาพ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของร่างกายที่มีผลต่อในวัยแรกรุ่น วิธีจัดการกับอารมณ์และความเครียด คุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางเพศ สุขอนามัยทางเพศ และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง การมีเพศสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ พัฒนาการทางเพศของมนุษย์ การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนที่แบบบังคับสิ่งของ การเคลื่อนไหวในการรับแรงและใช้แรง ให้เกิดความสมดุล การเล่นกีฬาประเภททีม การเล่น นันทนาการ และกีฬาที่ตนชื่นชอบ คุณค่าการมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี กฎกติกา ในการเข้าร่วมกิจกรรม การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เพื่อความปลอดภัย กลวิธีการรุก การป้องกันและความร่วมมือในการเข้าเล่นเกมและกีฬา เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นในการเข้าร่วมกิจกรรมและกีฬา ความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองในการเล่นเกมและกีฬาเป็นทีม วิธีทดสอบสมรรถภาพตามหลักการได้โดยวิธีง่าย ๆ ป้องกันโรค การบาดเจ็บและการตายก่อนวัยอันสมควร เลือกซื้ออาหารบริโภคเพื่อสุขภาพ การใช้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดการอารมณ์และความเครียดเมื่อมีปัญหา ความสำคัญของการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตในสังคม

รหัสตัวชี้วัด พ 1.1 ป.6/1 , ป.6/2
พ 2.1 ป.6/1 , ป.6/2
พ 3.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5
พ 3.2 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 , ป.6/5 , ป.6/6 พ 4.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/4 พ 5.1 ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 รวม 22 ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)