homeชั้นม. 2/1,2/9,2/10,2/12,2/16
person
ชั้นม. 2/1,2/9,2/10,2/12,2/16

ผู้สอน
นาง นงนุช ตราผักแว่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม. 2/1,2/9,2/10,2/12,2/16

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3870

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา สังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส  22101  สาระพระพุทธศาสนา  ช่วง  1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)