homeชั้นม. 2/1,2/9,2/10,2/12,2/16
personperson_add
ชั้นม. 2/1,2/9,2/10,2/12,2/16

ผู้สอน
นาง นงนุช ตราผักแว่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม. 2/1,2/9,2/10,2/12,2/16

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3870

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา สังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส  22101  สาระพระพุทธศาสนา  ช่วง  1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)