homeเช็คชื่อ ม.2 1/2563
person
เช็คชื่อ ม.2 1/2563

ผู้สอน
วิษณุ เขี้ยวแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
เช็คชื่อ ม.2 1/2563

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38719

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาโครงงานพื้นฐานอาชีพเป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเองได้มีทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานแนวทางสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจชีวิตทักษะกาทำงานที่แท้จริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)