homeโครงงานพื้นฐานอาชีพ
personperson_add
โครงงานพื้นฐานอาชีพ

ผู้สอน
วิษณุ เขี้ยวแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานพื้นฐานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
38719

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานพื้นฐานอาชีพเป็นวิชาที่ฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเองได้มีทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานแนวทางสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตเน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนเข้าใจชีวิตทักษะกาทำงานที่แท้จริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)