homeห้องดนตรี ม.6
person
ห้องดนตรี ม.6

ผู้สอน
นาย จักรกฤษณ์ เก่านาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องดนตรี ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3875

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)