ห้องดนตรี ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555