homeห้องดนตรี ม.6
personperson_add
ห้องดนตรี ม.6

ผู้สอน
person
นาย จักรกฤษณ์ เก่านาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องดนตรี ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3875

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)