ชั้นม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวน 40 คน ชั้นม.1 ภาษาอังกฤษ