homeโครงงานฐานวิจัย ป.2/2 ปีการศึกษา 2562
person
โครงงานฐานวิจัย ป.2/2 ปีการศึกษา 2562

ผู้สอน
นาง รอฟีดา หีมมะหมัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานฐานวิจัย ป.2/2 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38788

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

I 12201 การศึกษาเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) (โครงงานฐานวิจัย)

รายวิชาเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 440 ชั่วโมงต่อปี

ศึกษาและสืบค้นข้อมูล สภาพแวดล้อมและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวทุน 5 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากร ทุนภูมิปัญญา ทุนวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและบุคคลใกล้ตัวที่กำหนดให้ (Knowledge Issue)โดยใช้ทักษะการสังเกต การสอบถาม การเชื่อมโยง การเรียงลำดับ การเล่าเรื่อง การรวบรวมข้อมูล การอธิบาย เพื่อให้สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญได้ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน เหตุการณ์ใดเกิดหลัง ช่วงเวลาใดเกิดเหตุการณ์สำคัญ ที่ปรากฏในปฏิทิน การใช้คำที่แสดงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เช่น วันนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน เดือนหน้า ปีนี้ ปีหน้า ในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง สืบค้นข้อมูลในชุมชนอย่างง่ายๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในด้านต่างๆเช่นการประกอบอาชีพ การแต่งกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน เข้าใจสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้ทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบายอย่างมีเหตุผล การสร้างผังความคิด การจัดนิทรรศการ สืบค้นประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่น ในด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม/การสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงที่ควรเป็นแบบอย่าง รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ เช่น การทำความเคารพแบบไทย ภาษาไทย ประเพณีไทย ศิลปะไทย คนตรีไทย โดยใช้ทักษะการสืบค้น การสังเกต การอ่าน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้เหตุผล การอธิบาย การนำเสนอ เพื่อให้เห็นคุณค่าและแบบอย่างการกระทำความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างประโยชน์ให้ท้องถิ่นและประเทศ เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด / ผลการเรียน ผลการเรียนรู้

  1. ตั้งประเด็นความรู้ คำถาม ข้อสงสัย (Knowledge Issue) ในสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว
  2. วางแผน กำหนดขอบเขต ในการรวบรวมและลำดับขั้นตอนการเก็บข้อมูล ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล คำตอบ จากแหล่งค้นคว้าใกล้ตัว
  3. แสวงหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้
  4. อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น
  5. พูด เขียน เพื่อสรุปประเด็นความรู้จากข้อคิดสำคัญที่ได้ศึกษาค้นคว้า
  6. สื่อสารและนำเสนอเป็นลำดับ ขั้นตอน เข้าใจง่าย ในรูปแบบกลุ่ม หรือรายบุคคล
  7. ใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสมกับวัย

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด ท 2.1 ป.2/4 , ท 3.1 ป.2/4 , ท 3.1 ป.2/5 , ท 3.1 ป.2/6 , ท 3.1 ป.2/7 ค 1.1 ป.2/1 , ค 1.1 ป.2/3 , ค 2.1 ป.2/2 , ค 3.1 ป.2/1 ว 1.3 ป.2/1 , ว 2.1 ป.2/4 , ว 3.2 ป.2/1 , ว 3.2 ป.2/2 , ว 4.2 ป.2/1 ต 1.1 ป.2/3 , ต 1.3 ป.2/1 , ต 3.1 ป.2/1 , ต 4.1 ป.2/1 ส 1.1 ป.2/6 , ส 2.1 ป.2/1 , ส 2.1 ป.2/5 , ส 2.2 ป.2/4 , ส 2.2 ป.2/5 , ส 4.1 ป.2/2 , ส 4.2 ป.2/1 , ส 4.3 ป.2/2 , ส 5.1 ป.2/1 พ 1.1 ป.2/3 , พ 2.1 ป.2/1 , พ 2.1 ป.2/2 , พ 2.1 ป.2/3 , พ 2.1 ป.2/4 , พ 3.1 ป.2/1 , พ 3.2 ป.2/2 ง 1.1 ป.2/2 , ง 1.1 ป.3/2 , ง 2.1 ป.2/4 , ง 3.1 ป.2/1 , ง 3.1 ป.2/2 ศ 1.1 ป.2/6 , ศ 1.1 ป.2/7 , ศ 1.2 ป.2/1 , ศ 2.1 ป.2/3 , ศ 2.2 ป.2/1 , ศ 2.2 ป.3/2

รวมทั้งหมด 45 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)