3/2 - วิชา IS 1 และ IS 2 (ครูสุเนตร วีระภัทร)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา IS 1  การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง