homeชีววิทยา ม.4
personperson_add
ชีววิทยา ม.4

ผู้สอน
นาง อุมาพร พรมเพชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยา ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3883

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา  ว 31103                                             รายวิชา  ชีววิทยาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  60  ชั่วโมง                 จำนวน  1.5  หน่วยกิต

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา                                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ศึกษาวิเคราะห์  การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช  การควบคุมดุลยภาพของน้ำ  แร่ธาตุ  และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  การดูแลรักษาสุขภาพ  กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม         มิวเทชั่น  ความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ  ผลการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต  ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  แนวทางในการดูแลและรักษา สภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่นระดับประเทศ  และระดับโลก  แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การเฝ้าระวัง  อนุรักษ์  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัตสินใจ  การแก้ปัญหา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  การใช้เทคโนโลยี  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด 

ว 1.1    ม. 4- 6 /1-4

ว 1.2    ม. 4- 6 /1-4

ว 2.1     ม. 4- 6 /1-3 

ว 2.1     ม. 4- 6 /1-3 

ว 8.1    ม. 4- 6 /1-12

รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา  ว 31103                                             รายวิชา  ชีววิทยาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1                              เวลา  60  ชั่วโมง                 จำนวน  1.5  หน่วยกิต

โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา                                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ศึกษาวิเคราะห์  การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช  การควบคุมดุลยภาพของน้ำ  แร่ธาตุ  และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  การดูแลรักษาสุขภาพ  กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม         มิวเทชั่น  ความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ  ผลการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ดุลยภาพของระบบนิเวศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต  ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  แนวทางในการดูแลและรักษา สภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่นระดับประเทศ  และระดับโลก  แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การเฝ้าระวัง  อนุรักษ์  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัตสินใจ  การแก้ปัญหา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  การใช้เทคโนโลยี  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีจิตสาธารณะ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด 

ว 1.1    ม. 4- 6 /1-4

ว 1.2    ม. 4- 6 /1-4

ว 2.1     ม. 4- 6 /1-3 

ว 2.1     ม. 4- 6 /1-3 

ว 8.1    ม. 4- 6 /1-12

รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)