homeมัธยมศึกษาปีที่๕
person
มัธยมศึกษาปีที่๕

ผู้สอน
นาง พิมพ์มาดา พฤทธิวิวัฒน์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่๕

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3885

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนช้ันม.๕ทำแบบทดสอบชุดที่  ๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)