home06-211-312 Biology of Marine Shrimp Aquaculture
person
06-211-312 Biology of Marine Shrimp Aquaculture

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
06-211-312 Biology of Marine Shrimp Aquaculture

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
38870

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา 06-211-312 ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชีววิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาของกุ้งเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและปฏิบัติการการเพาะพันธุ์กุ้ง Biology, taxonomy and ecology of economic shrimp; marine shrimp culture; practice in marine shrimp breeding and culture


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)