เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิราศภูเขาทอง

ผู้แต่ง  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (สุนทรภู่)

ทำนองแต่ง  แต่งเป็นกลอนนิราศ  ลักษณะเฉพาะของกลอนนิราศคือ ขึ้นต้นที่วรรครับ  และลงท้ายด้วยคำว่า เอย

จุดมุ่งหมาย  เพื่อไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทองในวัดภูเขาทอง  ด้วยเชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่