homeม.1/1
person
ม.1/1

ผู้สอน
นาง อรุณ สุวรรณราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3889

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นิราศภูเขาทอง

ผู้แต่ง  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (สุนทรภู่)

ทำนองแต่ง  แต่งเป็นกลอนนิราศ  ลักษณะเฉพาะของกลอนนิราศคือ ขึ้นต้นที่วรรครับ  และลงท้ายด้วยคำว่า เอย

จุดมุ่งหมาย  เพื่อไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทองในวัดภูเขาทอง  ด้วยเชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)