ภาษาไทย ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท 32101  และวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท 32102    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญของการเรียนในทุกวิชาน่าสนใจมาก ผู้เรียนต้องเป็นคนขยันและตั้งใจเรียนจึงจักประสบผลสำเร็จในการเรียนsmiley