เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IS การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Is 1 IS  = Independent Study - การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล  ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนในระกับชั้น ม.5