งานปรับอากาศยานยนต์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องปรับอากาศรถยนต์