4106220 เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต (2/2562)


ผู้สอน
ดร. ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4106220 เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต (2/2562)

รหัสวิชา
38994

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบ แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการสิ่งแวดล้อมและโรงงาน การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดและกรณีศึกษา หลักการและกรอบงานของการประเมินวัฏจักรชีวิตตามอนุกรมมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และขั้นตอน การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนในวัฏจักรชีวิตและผลิตภัณฑ์ และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books