4106220 เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต (2/2562)


Pengajar
ดร. ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 3 tahun ago

Keterangan
4106220 เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต (2/2562)

Nomor Identifikasi Kelas
38994

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Keterangan

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบ แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการสิ่งแวดล้อมและโรงงาน การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดและกรณีศึกษา หลักการและกรอบงานของการประเมินวัฏจักรชีวิตตามอนุกรมมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และขั้นตอน การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนในวัฏจักรชีวิตและผลิตภัณฑ์ และกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books