การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านชนบท (เน้นการศึกษาวาทกรรมในงานพัฒนา)

Samchaiy Sresunt

ชนบทศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านชนบทไทย ชั้นเรียนนี้จะเน้นวิธีวิเคราะห์วาทกรรม ในฐานะเป็นวิธีวิทยา และทฤษฏีสำหรับการศึกษาชนบท ในมิติด้านการพัฒนา