เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านชนบท (เน้นการศึกษาวาทกรรมในงานพัฒนา)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Samchaiy Sresunt

ชนบทศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านชนบทไทย ชั้นเรียนนี้จะเน้นวิธีวิเคราะห์วาทกรรม ในฐานะเป็นวิธีวิทยา และทฤษฏีสำหรับการศึกษาชนบท ในมิติด้านการพัฒนา