homeการศึกษาเฉพาะเรื่องด้านชนบท (เน้นการศึกษาวาทกรรมในงานพัฒนา)
personperson_add
การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านชนบท (เน้นการศึกษาวาทกรรมในงานพัฒนา)

ผู้สอน
Samchaiy Sresunt
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านชนบท (เน้นการศึกษาวาทกรรมในงานพัฒนา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
390

สถานศึกษา
ชนบทศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านชนบทไทย ชั้นเรียนนี้จะเน้นวิธีวิเคราะห์วาทกรรม ในฐานะเป็นวิธีวิทยา และทฤษฏีสำหรับการศึกษาชนบท ในมิติด้านการพัฒนา

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)