วิชาสังคมกับกฎหมาย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้ เป็นวิชาที่สอนให้เข้าใจถึงสังคมและวิวัฒนาการของกฎหมายว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร