โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ (ศูนย์ วิทยาลัย ครูจิรวรรณ)

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ (ศูนย์ วิทยาลัย ครูจิรวรรณ)