มัธยมศึกษาปีที่ 4 สร.ภ.

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ ม.4 รายวิชาคอมพิวเตอร์