ม.6/1

ภูวดล ปิ่นทกูล

โรงเรียนศรีสววัสดิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา programing