เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHN1103 การฟังและการพูดภาษาจีน1 (เอกอังกฤษโทจีน รหัส 54)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี54

 

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  CHN3201                                                                                                       หน่วยกิต  3(2-2-5)

ชื่อวิชา    การฟังและการพูดภาษาจีน 1

ผู้สอน  อ.จีรนันท์  แสงศรีจันทร์

FB:  Chinese Suansunandha (Jeeranan-Jina Laoshi)

 

คำอธิบายราชวิชา

ฝึกสนทนาภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันโดยใช้โครงสร้างสำนวนตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารและประกอบ  

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟังและพูด


2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อการ 

พัฒนาความมั่นคง  ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ


3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและนำความรู้มาปรับใช้ในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 

 

6.เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหาวิชา

1

อธิบายชี้แจงเนื้อหารายวิชา

และตำราที่ใช้ในการสอน แนะนำเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีน  

2

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน

สวัสดี  (การทักทาย 1)

3

คุณสบายดีไหม(การทักทาย 2)

4

คุณงานยุ่งไหมครับ(คะ)  (การทักทาย 3)

5

คุณชื่ออะไรครับ(คะ) (การทำความรู้จัก 1)

6

ผม(ดิฉัน) ขอแนะนำสักหน่อย (การทำความรู้จัก 2)

7

ทบทวน(1)

คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร (การสอบถาม 1)

8

สอบกลางภาค

9

ครอบครัวคุณมีทั้งหมดกี่คนครับ(คะ) (การสอบถาม2 )

ตอนนี้กี่โมงครับ(คะ) (การสอบถาม 3 )

10

คุณพักอยู่ที่ไหนครับ(คะ)  (การสอบถาม 4)

ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน  (การสอบถาม 5)

11

ทบทวน(2)

ฉันต้องการซื้อส้ม(ความต้องการ1)

12

ต้องการซื้อเสื้อไหมพรม (ความต้องการ2)

13

ต้องการเปลี่ยนรถ(ความต้องการ 3)

14

ฉันต้องการไปแลกเงิน(ความต้องการ4)

15

ฉันต้องการถ่ายรูปสักรูป(ความต้องการ5)

16

สอบปลายภาค

 

 

การวัดและประเมินผล

           คะแนนเข้าชั้นเรียน                                            10%

           รายงาน/ทดสอบย่อย                                           40%

           สอบกลางภาค                                              20%

          สอบปลายภาค                                              30%

          รวม                                                                   100%

ค่าระดับคะแนน

ตารางปฏิบัติในการให้ค่าระดับคะแนนและช่วงคะแนนแต่ละระดับ

          

อักษร

ผลการศึกษา

ช่วงคะแนน

ค่าระดับคะแนน

A

ดียอดเยี่ยม

86.00 – 100

4.00

A-

ดีเยี่ยม

82.00 – 85.00

3.75

B+

ดีมาก

78.00 – 81.00

3.50

B

ดี

74.00 – 77.00

3.00

B-

ค่อนข้างดี

70.00 – 73.00

2.75

C+

ปานกลางค่อนข้างดี

66.00 – 69.00

2.50

C

ปานกลาง

62.00 – 65.00

2.00

C-

ปานกลางค่อนข้างอ่อน

58.00 – 61.00

1.75

D+

ค่อนข้างอ่อน

54.00 – 57.00

1.50

D

อ่อน

50.00 – 53.00

1.00

D-

อ่อนมาก

46.00 – 49.00

0.75

F

ตก

     0.00 – 45.00

0

S

ผ่าน(ปรับพื้นฐาน)

50  ขึ้นไป

-

U

ไม่ผ่าน(ปรับพื้นฐาน)

ต่ำกว่า  50

-

I

ผลการเรียนไม่สมบรูณ์

-

-

W

ยกเลิกรายวิชา

-

-

V

ร่วมฟัง

-

-

 

 

เอกสารประกอบการสอน

康玉 华,来思平 汉语会话 301句.上册. 北京语言大学出版社

หนังสืออ้างอิง

ชุดสื่อตำราการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา http://www.thaicyberu.go.th/

เจี่ยน ฉี่เสียน,จีรนันท์ แสงศรีจันทร์.2546  ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด  กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท์