homeCHN1103 การฟังและการพูดภาษาจีน1 (เอกอังกฤษโทจีน รหัส 54)
personperson_add
CHN1103 การฟังและการพูดภาษาจีน1 (เอกอังกฤษโทจีน รหัส 54)

ผู้สอน
อ. จีรนันท์ แสงศรีจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CHN1103 การฟังและการพูดภาษาจีน1 (เอกอังกฤษโทจีน รหัส 54)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3910

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี54

 

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  CHN3201                                                                                                       หน่วยกิต  3(2-2-5)

ชื่อวิชา    การฟังและการพูดภาษาจีน 1

ผู้สอน  อ.จีรนันท์  แสงศรีจันทร์

FB:  Chinese Suansunandha (Jeeranan-Jina Laoshi)

 

คำอธิบายราชวิชา

ฝึกสนทนาภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันโดยใช้โครงสร้างสำนวนตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารและประกอบ  

อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการฟังและพูด


2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะภาษาจีนตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อการ 

พัฒนาความมั่นคง  ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ


3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ด้านภาษาและนำความรู้มาปรับใช้ในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 

 

6.เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหาวิชา

1

อธิบายชี้แจงเนื้อหารายวิชา

และตำราที่ใช้ในการสอน แนะนำเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับการสนทนาภาษาจีน  

2

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียน

สวัสดี  (การทักทาย 1)

3

คุณสบายดีไหม(การทักทาย 2)

4

คุณงานยุ่งไหมครับ(คะ)  (การทักทาย 3)

5

คุณชื่ออะไรครับ(คะ) (การทำความรู้จัก 1)

6

ผม(ดิฉัน) ขอแนะนำสักหน่อย (การทำความรู้จัก 2)

7

ทบทวน(1)

คุณเกิดวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร (การสอบถาม 1)

8

สอบกลางภาค

9

ครอบครัวคุณมีทั้งหมดกี่คนครับ(คะ) (การสอบถาม2 )

ตอนนี้กี่โมงครับ(คะ) (การสอบถาม 3 )

10

คุณพักอยู่ที่ไหนครับ(คะ)  (การสอบถาม 4)

ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน  (การสอบถาม 5)

11

ทบทวน(2)

ฉันต้องการซื้อส้ม(ความต้องการ1)

12

ต้องการซื้อเสื้อไหมพรม (ความต้องการ2)

13

ต้องการเปลี่ยนรถ(ความต้องการ 3)

14

ฉันต้องการไปแลกเงิน(ความต้องการ4)

15

ฉันต้องการถ่ายรูปสักรูป(ความต้องการ5)

16

สอบปลายภาค

 

 

การวัดและประเมินผล

           คะแนนเข้าชั้นเรียน                                            10%

           รายงาน/ทดสอบย่อย                                           40%

           สอบกลางภาค                                              20%

          สอบปลายภาค                                              30%

          รวม                                                                   100%

ค่าระดับคะแนน

ตารางปฏิบัติในการให้ค่าระดับคะแนนและช่วงคะแนนแต่ละระดับ

          

อักษร

ผลการศึกษา

ช่วงคะแนน

ค่าระดับคะแนน

A

ดียอดเยี่ยม

86.00 – 100

4.00

A-

ดีเยี่ยม

82.00 – 85.00

3.75

B+

ดีมาก

78.00 – 81.00

3.50

B

ดี

74.00 – 77.00

3.00

B-

ค่อนข้างดี

70.00 – 73.00

2.75

C+

ปานกลางค่อนข้างดี

66.00 – 69.00

2.50

C

ปานกลาง

62.00 – 65.00

2.00

C-

ปานกลางค่อนข้างอ่อน

58.00 – 61.00

1.75

D+

ค่อนข้างอ่อน

54.00 – 57.00

1.50

D

อ่อน

50.00 – 53.00

1.00

D-

อ่อนมาก

46.00 – 49.00

0.75

F

ตก

     0.00 – 45.00

0

S

ผ่าน(ปรับพื้นฐาน)

50  ขึ้นไป

-

U

ไม่ผ่าน(ปรับพื้นฐาน)

ต่ำกว่า  50

-

I

ผลการเรียนไม่สมบรูณ์

-

-

W

ยกเลิกรายวิชา

-

-

V

ร่วมฟัง

-

-

 

 

เอกสารประกอบการสอน

康玉 华,来思平 汉语会话 301句.上册. 北京语言大学出版社

หนังสืออ้างอิง

ชุดสื่อตำราการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา http://www.thaicyberu.go.th/

เจี่ยน ฉี่เสียน,จีรนันท์ แสงศรีจันทร์.2546  ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัด  กรุงเทพฯ:บุ๊ค พอยท์

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)